جلوگيري از اسپم وب سايت

اسپم وب سایت-جلوگیری از ربات های بد

اینستاگرام نویسنده مطلب اینستاگرام نویسنده


فايل htaccess  يکي از فايل هاي مهم در سرور آپاچي مي باشد با استفاده از اين فايل ما ميتونيم  يک سري از تغييرات رو در سرور آپاچي ايجاد کنيم مثلا تغيير مسير -بستن يک ip يا قفل کردن يک پوشه و..... اما بهتر بدونيد اين فايل ميتونه بهتر از اين موارد به سايتتون کمک کنه مثلا ميتوانيد :

از عمليات ربات هاي بد در وب سايتتون جلوگيري کنيد

از انتقال ترافيک وب سايتتون جلوگيري کنيد

از گذاشتن پست هاي مزاحم و کامنت هاي اسپم جلوگيري کنيد. 

و.... 

براي اين منظور ما يک سري از ربات هايي رو که ميتونند به وب سايت شما صدمه بزنند رو جمع آوري کرديم . براي جلوگيري از هر اقدام اين ربات هاي کافي کد زير رو در داخل فايل htaccess  در ريشه اصلي وب سايتتون قرار دهيد 

# Ultimate htaccess Blacklist from Perishable Press
# Deny domain access to spammers and other scumbags
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} almaden [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Anarchie [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ASPSeek [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^attach [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^autoemailspider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BackWeb [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bandit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BatchFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot mailto:craftbot@yahoo.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Buddy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^bumblebee [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CherryPicker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CICC [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Copier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Crescent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DA [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DIIbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo Pump [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download Demon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download Wonder [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Drip [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DSurf15a [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EasyDL/2.99 [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} email [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailCollector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express WebPictures [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FileHound [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} FrontPage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetSmart [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^gigabaz [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^gotit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^grub-client [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HTTrack [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^httpdown [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} .*httrack.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ia_archiver [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Indy*Library [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetLinkagent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetSeer.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Iria [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JBH*agent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC Web Spider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JustView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LexiBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^lftp [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Link*Sleuth [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^likse [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Link [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LinkWalker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mag-Net [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Magnet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Memo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Microsoft.URL [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown tool [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mirror [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister PiX [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*Indy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*NEWT [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla*MSIECrawler [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MS FrontPage* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSFrontPage [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSIECrawler [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSProxy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetMechanic [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net Vampire [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NICErsPRO [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Explorer [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Navigator [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Openfind [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa Foto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Ping [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PingALink [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Pockey [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^psbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Pump [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^QRVA [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Reaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Recorder [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Scooter [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Seeker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Siphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sitecheck.internetseer.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SlySearch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Snake [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SpaceBison [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sproose [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Szukacz [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport Pro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^URLSpiderPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Vacuum [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Image Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[Ww]eb[Bb]andit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^webcollage [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebEMailExtrac.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo IS [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebHook [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebMiner [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebMirror [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website eXtractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website Quester [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Webster [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WebWhacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Whacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^x-Tractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon WebSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xenu [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus.*Webster [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
RewriteRule ^.* - [F,L]

مطالعه بیشتر

تاثیرhttps در سئو سایت

تاثیر https در سئو سایت چه میزان می باشد ، آیا استفاده از ssl روی سئو سایت تاثیر گذار می باشد برای اطلاعات بیشتر در این

هاست ایرانی یا هاست خارجی

کدام هاست برای سئو سایت بهتر است هاست ایرانی یا هاست خارحی در این پست آموزشی به صورت کامل در مورد این

سرویس سئو

سرویس سئو دفتر سئو ناب یکی از بهترین و کامل ترین سرویس های سئو می باشد در صورتی که نیاز به این نوع از خدمات دارید


سئو ارزان قیمت

سئو سایت