جلوگيري از اسپم وب سايت

اسپم وب سایت-جلوگیری از ربات های بد

فايل htaccess  يکي از فايل هاي مهم در سرور آپاچي مي باشد با استفاده از اين فايل ما ميتونيم  يک سري از تغييرات رو در سرور آپاچي ايجاد کنيم مثلا تغيير مسير -بستن يک ip يا قفل کردن يک پوشه و..... اما بهتر بدونيد اين فايل ميتونه بهتر از اين موارد به سايتتون کمک کنه مثلا ميتوانيد :

از عمليات ربات هاي بد در وب سايتتون جلوگيري کنيد

از انتقال ترافيک وب سايتتون جلوگيري کنيد

از گذاشتن پست هاي مزاحم و کامنت هاي اسپم جلوگيري کنيد. 

و.... 

براي اين منظور ما يک سري از ربات هايي رو که ميتونند به وب سايت شما صدمه بزنند رو جمع آوري کرديم . براي جلوگيري از هر اقدام اين ربات هاي کافي کد زير رو در داخل فايل htaccess  در ريشه اصلي وب سايتتون قرار دهيد 

# Ultimate htaccess Blacklist from Perishable Press
# Deny domain access to spammers and other scumbags
RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} almaden [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Anarchie [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ASPSeek [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^attach [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^autoemailspider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BackWeb [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bandit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BatchFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^BlackWidow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Bot mailto:[email protected] [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Buddy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^bumblebee [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CherryPicker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ChinaClaw [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^CICC [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Copier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Crescent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Custo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DA [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DIIbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DISCo Pump [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download Demon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Download Wonder [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Drip [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^DSurf15a [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^eCatch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EasyDL/2.99 [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EirGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} email [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailCollector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailSiphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EmailWolf [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Express WebPictures [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ExtractorPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^EyeNetIE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FileHound [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^FlashGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} FrontPage [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetRight [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetSmart [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GetWeb! [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^gigabaz [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go!Zilla [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Go-Ahead-Got-It [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^gotit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^GrabNet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Grafula [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^grub-client [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HMView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^HTTrack [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^httpdown [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} .*httrack.* [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ia_archiver [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Image Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Indy*Library [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} Indy Library [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InterGET [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetLinkagent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Internet Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^InternetSeer.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Iria [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JBH*agent [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JetCar [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JOC Web Spider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^JustView [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^larbin [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LeechFTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LexiBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^lftp [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Link*Sleuth [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^likse [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Link [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^LinkWalker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mag-Net [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Magnet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mass Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Memo [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Microsoft.URL [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MIDown tool [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mirror [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mister PiX [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*Indy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla.*NEWT [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Mozilla*MSIECrawler [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MS FrontPage* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSFrontPage [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSIECrawler [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^MSProxy [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Navroad [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NearSite [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetAnts [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetMechanic [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Net Vampire [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NetZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^NICErsPRO [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Ninja [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Octopus [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Explorer [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Offline Navigator [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Openfind [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PageGrabber [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Papa Foto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pavuk [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^pcBrowser [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Ping [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^PingALink [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Pockey [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^psbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Pump [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^QRVA [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^RealDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Reaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Recorder [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^ReGet [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Scooter [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Seeker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Siphon [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sitecheck.internetseer.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SiteSnagger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SlySearch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SmartDownload [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Snake [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SpaceBison [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^sproose [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Stripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperBot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^SuperHTTP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Surfbot [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Szukacz [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^tAkeOut [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Teleport Pro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^URLSpiderPro [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Vacuum [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^VoidEYE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Image Collector [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Sucker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebAuto [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^[Ww]eb[Bb]andit [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^webcollage [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebCopier [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Web Downloader [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebEMailExtrac.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebFetch [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebGo IS [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebHook [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebLeacher [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebMiner [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebMirror [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebReaper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebSauger [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website eXtractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Website Quester [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Webster [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebStripper [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} WebWhacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WebZIP [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Wget [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Whacker [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Widow [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^WWWOFFLE [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^x-Tractor [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xaldon WebSpider [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Xenu [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus.*Webster [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^Zeus
RewriteRule ^.* - [F,L]

مطالعه بیشتر

تغییر قالب سایت بدون افت رتبه

تغییر قابلب وب سایت بدون افت رتبه , تغییر قالب وردپرس بدون اینکه به سئو سایت آسیب بزند , مراحل تغییر قالب سایت بدون افت رتبه

سه نکته در بهبود رتبه سایت در گوگل

سه نکته در بهبود رتبه سایت در گوگل که تا حد زیای می تواند به رتبه وب سایت شما کمک کند در ادامه با این سه روش آشنا

استخدام سئو کار

استخدام سئو کار ، استخدام برنامه نویس پی اچ پی ، استخدام وردپرس کار ، استخدام جوملا کار ، استخدام کارشناس تبلیغات


سئو ارزان قیمت

سئو سایت