گوگل و نوسانات عادی

شرکت گوگل به تغییرات انجام شده در هفته گذشته را تنها یک تغییر عادی عنوان کرده است اما بسیاری از مدیران وب سایت ها فکر می کنند که گوگل الگوریتم خود را تغییر داده است چرا که بعضی از تغییرات بسیار چشمگیر بوده است روز سه شنبه هفته گذشته تغییرات اندکی در نتایج دیده شد اما این تغییرات در روز پنجشنبه بسیار شدید انجام گرفت در هفته گذشته بسیاری از مدیران وب سایت ها و جامعه سئو به این فکر افتادند که یک الگوریتم جدید ایجاد شده است نه تنها جامعه سئو بلکه Mozcastو Accurankerو RankRanger و ..... نیز نوسانات قابل توجهی در رتبه بندی آلی در گوگل را نشان داده اند .

 

تیم PR گوگل به طور مستقیم در این باره صحبت نکرده اند اما جان مولر از گوگل اشاره کرد: "تغیرات چیز خاصی نبوده " است.
 


سئو ارزان قیمت