Gzip چیست

GZIP  ،فشرده سازی وب سایت

GZIP  یک روش ساده برای فشرده سازی است با استفاده از GZIP  می توانی پهنای با کاهش و درنهایت سرعت وب سایت را افزایش دهیم بررسی ها نشان می دهد میتوان با استفاده از  GZIP حجم صفحات را تا میزان  70٪ درصد کاهش داد.

GZIP  حجم اطلاعات ارسالی از طرف سرور به سمت مرورگر را کاهش می دهد شما میتواند به راحتی کد های GZIP   را کپی و در داخل فایل htaccess قرار دهید و نتیجه تغییرات را مشاهده کنید .

GZIP   فایل های css  وhtml را فشرده و همچنین فضا های خالی در بین کد ها را از بین می بردممکن از GZIP   به صورت پیش فرض روی سیستم شما فعال شده باشد  قبل از اینکه بخواهید کد های GZIP   را در داخل وب سایت خود به کار بگیرد مطمئن شود که این ابزار فعال نباشد 

تست فعال بودن یا نبودن gzip

 

در صورتی که فایل gzip فعال نبود کافی است کد زیر را در داخل فایل htaccess خود قرار دهید 

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch MSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

 

 

مطالعه بیشتر

انتخاب کلمه کلیدی

انتخاب کلمات کلیدی در سئو سایت و همچنین در سئو سایت بسیار مهم می باشند چرا که در صورتی که به درستی انتخاب شوند

طراحی سایت معماری

طراحی سایت وب سایت معماری به همراه سئو سایت معماری توسط تیم سئو ناب به صورت حرفه ای و با پشتیبانی بسیار مناسب

طراحی سایت چیست

طراحی وب سایت چیست و چه مزیت ها را میتواند داشته باشید مراحل طراحی وب سایت چیست و چگونه وب سایت ایجاد می شود

سئو سایت