MozTrust چست

MozTrust به معنی اعتماد موز یکی از فاکتورهای موز برای اندازگیری اعتماد وب سایت می باشد اعتماد وب سایت را میتوان با گرفتن لینک از وب سایت های که دارای Trust یا عتماد بالا هستند به دست آورد ربته MozTrust یک عدد لگاریتمی بین صفر تا ده می باشد ک با استفاده از لینک های با اعتماد بالا میتوان این رتبه را ارتقاء داد .

MozRank و MozTrust به ترتیب شاخص مقدار لینک و کیفیت هستند موز رنک را میتوان با گرفتن لینک ها یا به عبارتی با افزایش تعداد لینک های خارجی افزایش داد اما در  MozTrust مهم کیفیت بکلینک است نه تعداد بکلینک 


سئو ارزان قیمت